Tin học Tri Tôn - Chính sách bảo mật

Chính sách này giải thích chi tiết cách “Tin học Tri Tôn” cùng với các công ty liên kết của nó (sau đây gọi là “chúng tôi”, “của chúng tôi”, “Tin học Tri Tôn”, “https://tinhoctriton.tamit.net”) và phpBB (sau đây gọi là “họ”, “của họ”, “Phần mềm phpBB”, “www.phpbb.com”, “phpBB Limited”, “phpBB Teams”) sử dụng bất kì thông tin nào được thu thập trong bất kì phiên đăng nhập nào của bạn (sau đây gọi là“ thông tin của bạn”).

Thông tin của bạn được thu thập qua hai cách. Thứ nhất, bằng cách duyệt “Tin học Tri Tôn” sẽ khiến phần mềm phpBB tạo một số cookie, là các tệp văn bản nhỏ được tải xuống vào các tệp tin tạm của trình duyệt Web trên máy tính của bạn. Hai cookie đầu tiên chỉ chứa mã định danh người dùng (sau đây gọi là “user-id”) và mã định danh phiên nặc danh (sau đây gọi là “session-id”), được phần mềm phpBB tự động gán cho bạn. Cookie thứ ba sẽ được tạo khi bạn duyệt qua các chủ đề trong “Tin học Tri Tôn” và được sử dụng để lưu trữ các chủ đề đã được đọc, từ đó sẽ cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn.

Chúng tôi cũng có thể tạo các cookie bên ngoài phần mềm phpBB trong khi duyệt “Tin học Tri Tôn”, mặc dù các cookie đó nằm ngoài phạm vi của tài liệu này, nhưng nó nhằm mục đích chỉ để đảm bảo hoạt động của các trang được tạo bởi phần mềm phpBB. Cách thứ hai mà chúng tôi thu thập thông tin của bạn là thông qua những gì bạn gửi cho chúng tôi. Điều này có thể là, và không giới hạn ở: gửi bài viết với tư cách người dùng nặc danh (sau đây gọi là “bài viết nặc danh”), quá trình đăng kí trên “Tin học Tri Tôn” (sau đây gọi là “tài khoản của bạn”) và các bài viết do bạn gửi sau khi đã đăng kí và đăng nhập (sau đây gọi là “bài viết của bạn”).

Tài khoản của bạn tối thiểu phải chứa tên có thể nhận dạng duy nhất (sau đây gọi là “tên người dùng của bạn”), mật khẩu cá nhân được sử dụng để đăng nhập vào tài khoản của bạn (sau đây gọi là “mật khẩu của bạn”) và địa chỉ Email cá nhân hợp lệ (sau đây gọi là “Email của bạn” ). Thông tin cho tài khoản của bạn tại “Tin học Tri Tôn” được bảo vệ bởi luật bảo vệ dữ liệu áp dụng tại quốc gia hiện tổ chức chúng tôi. Bất kỳ thông tin nào ngoài tên người dùng, mật khẩu và địa chỉ Email của bạn mà “Tin học Tri Tôn” yêu cầu trong quá trình đăng kí có thể là bắt buộc hoặc tùy chọn, tùy theo quyết định của “Tin học Tri Tôn”. Trong mọi trường hợp, bạn có tùy chọn thông tin nào trong tài khoản của mình được hiển thị công khai. Hơn nữa, trong tài khoản của mình, bạn có tùy chọn muốn nhận hoặc không muốn nhận các Email được tạo tự động từ phần mềm phpBB.

Mật khẩu của bạn được mã hóa (băm một chiều) để nó được bảo mật. Tuy nhiên, đề nghị bạn không nên sử dụng lại cùng một mật khẩu trên các trang web khác nhau. Mật khẩu là công cụ dùng để truy cập vào tài khoản của bạn tại “Tin học Tri Tôn”, vì vậy hãy bảo vệ mật khẩu cẩn thận và trong mọi trường hợp, sẽ không có bất kỳ ai liên kết với “Tin học Tri Tôn”, phpBB hoặc bên thứ 3 khác yêu cầu bạn nhập mật khẩu một cách hợp pháp. Nếu bạn quên mật khẩu tài khoản của mình, bạn có thể sử dụng tính năng “Tôi đã quên mật khẩu của mình” do phần mềm phpBB cung cấp. Quá trình này sẽ yêu cầu bạn gửi tên người dùng và Email của bạn, sau đó phần mềm phpBB sẽ tạo một mật khẩu mới để lấy lại tài khoản của bạn.