• Khung trình chiếu

Bài tập: Xoay kim đồng hồ

Các mã nguồn được viết bằng ngôn ngữ Pascal
Gửi hồi đáp
Ảnh đại diện người dùng
huynhbuutam
Nhà sáng lập
Nhà sáng lập
Các bài viết: 113
Đã gia nhập lúc: T3 31 Th8, 2021 22:04
Địa điểm: Trường THCS Châu Lăng
Tên thật: Huỳnh Bửu Tâm

Bài tập: Xoay kim đồng hồ

Bài viết bởi huynhbuutam »

Trên mặt đồng hồ, kim giờ đang chỉ vào số 12. Có hai thao tác trên đồng hồ gồm: thao tác điều chỉnh kim đồng hồ qua chiều thuận N số được ký hiệu: +N và thao tác điều chỉnh kim theo chiều ngược lại N số được ký hiệu: -N. Hãy tìm giá trị số mà kim giờ chỉ định sau khi thực hiện một thao tác điều chỉnh.
Ví dụ:
- Với N=3 nghĩa là điều chỉnh kim giờ di chuyển theo chiều thuận 3 chữ số, từ số 12 đến 3.
- Với N= -11 nghĩa là điều chỉnh kim giờ di chuyển theo chiều nghịch 11 chữ số, từ số 12 về số 1.
Viết chương trình xác định giá trị số mà kim giờ chỉ đến theo các yêu cầu sau:
- Nhập vào từ bàn phím số nguyên N (-10^9<=N<=10^9).
- Xuất ra màn hình giá trị kim giờ chỉ đến sau khi đã thực hiện thao tác điều chỉnh.
Ví dụ (dữ liệu thử):

Mã: Chọn tất cả

Lần thử   Dữ liệu nhập   Dữ liệu xuất
1      3         3
2      -4        8

(Đề thi chọn Học sinh giỏi Tin học cấp THCS huyện Tri Tôn năm 2023 - Câu 2)

Mã nguồn:

Mã: Chọn tất cả

Uses Crt;
Var N : LongInt;
Begin
  ClrScr;
  
  Repeat
    Write('Nhap so N: '); ReadLn(N);
  Until (-1000000000 <= N) And (N <= 1000000000);
  
  N := N Mod 12;
  
  If N = 0 Then N := 12;

  If N < 0 Then N := 12 + N;
  
  Write('Ket qua: ', N);
  
  ReadLn;
End.
Gửi hồi đáp
 • Similar Topics
  Các hồi đáp
  Lượt xem
  Bài viết cuối