• Khung trình chiếu
 • Thao tác với tệp tin Access (*.mdb)
  Trong bài viết này, mình sẽ tổng hợp một số lệnh tác động đến tập tin *.MDB (Sử dụng đối tượng "DAO.DBEngine.36"), cụ thể như sau: + Tạo cơ sở...
  1

Thao tác với tệp tin Access (*.mdb)

Các nội dung liên quan đến việc lập trình bằng ngôn ngữ AutoIT
Gửi hồi đáp
Ảnh đại diện người dùng
huynhbuutam
Nhà sáng lập
Nhà sáng lập
Các bài viết: 113
Đã gia nhập lúc: T3 31 Th8, 2021 22:04
Địa điểm: Trường THCS Châu Lăng
Tên thật: Huỳnh Bửu Tâm

Thao tác với tệp tin Access (*.mdb)

Bài viết bởi huynhbuutam »

Trong bài viết này, mình sẽ tổng hợp một số lệnh tác động đến tập tin *.MDB (Sử dụng đối tượng "DAO.DBEngine.36"), cụ thể như sau:
+ Tạo cơ sở dữ liệu mới với mật khẩu bảo vệ
+ Truy xuất thông tin từ cơ sở dữ liệu
+ Chỉnh sửa CSDL

Sau đây là mã nguồn:

Mã: Chọn tất cả

; USER DATA
$s_FilePath = @ScriptDir & '\SampleDB.mdb'
$s_TableName = 'SampleTable'
$s_FieldName1 = 'SampleField1'
$s_FieldName2 = 'SampleField2'
$s_Record = 2
; PROGRAM DATA
$s_Query = ''
$Options = False
$ReadOnly = False
$UserID = 'admin'
$Password = 'Blah'
$Result = 0
 
If FileExists($s_FilePath) Then FileDelete($s_FilePath)
Sleep(1000)
 
; CREATE NEW DB
$Auth = ';uid=' & $UserID & ';pwd=' & $Password
$o_object = ObjCreate('DAO.DBEngine.36')
$o_object.CreateDatabase($s_FilePath, ';LANGID=0x0409;CP=1252;COUNTRY=0' &$Auth)
$AccessRoot = $o_object.OpenDatabase($s_FilePath, $Options, $ReadOnly,$Auth)
 
; RUN QUERY
$s_Query = 'CREATE TABLE ' & $s_TableName & ' (p_ID AUTOINCREMENT, ' & _
          $s_FieldName1 & ' Text, ' & _
          $s_FieldName2 & ' Memo, ' & _
          'PRIMARY KEY (p_ID))'
$AccessRoot.Execute($s_Query)
$s_Query = 'INSERT INTO ' & $s_TableName & ' (' & _
          $s_FieldName1 & ', ' & _
          $s_FieldName2 & _
          ') VALUES ("First Record", "Blah blah")'
$AccessRoot.Execute($s_Query)
$s_Query = 'INSERT INTO ' & $s_TableName & ' (' & _
          $s_FieldName1 & ', ' & _
          $s_FieldName2 & _
          ') VALUES ("Second record", "Blah Huh")'
$AccessRoot.Execute($s_Query)
 
; COUNT TABLE
$AccessTableCount = $AccessRoot.TableDefs.Count
For $i = 0 To $AccessTableCount - 1
  ; Dont count system db
  If BitAND($AccessRoot.TableDefs($i).Attributes, -2147483646) = 0 Then
    $Result = $Result + 1
  EndIf
Next
MsgBox(0, 'Number of tables', $Result)
For $i = 0 To $AccessTableCount - 1
  ; CHECK IF TABLE EXISTS
  If $AccessRoot.Tabledefs($i).Name = $s_TableName Then
    MsgBox(0, '', 'Table exists')
  EndIf
Next
 
; SELECT A TABLE
$AccessTableSelect = $AccessRoot.Tabledefs($s_TableName)
 
; COUNT FIELD
$AccessFieldCount = $AccessTableSelect.Fields.Count
MsgBox(0, 'Number of fields', $AccessFieldCount)
; CHECK IF FIELD EXISTS
For $i = 0 To $AccessFieldCount - 1
  If $AccessTableSelect.Fields($i).Name = $s_FieldName1 Then
    MsgBox(0, '', 'Field exists')
  EndIf
Next
 
; COUNT RECORD
$AccessRecordPointer = $AccessRoot.OpenrecordSet($s_TableName)
 
$AccessRecordPointer.MoveFirst
$AccessRecordCount = $AccessRecordPointer.RecordCount
MsgBox(0, 'Number of records', $AccessRecordCount)
; GET RECORD
$AccessRecordPointer.Move($s_Record - 1)
If $AccessRecordPointer.EOF <> -1 Or $AccessRecordPointer.BOF <> -1 Then
  For $i = 0 To $AccessFieldCount - 1
    ; Result here
    $Result = $AccessRecordPointer.Fields($i).Value
    MsgBox(0, 'Get value from record', 'Column ' & $i & ': ' & $Result)
  Next
  ; EDIT RECORD
  $AccessRecordPointer.Edit
  $AccessRecordPointer.Fields($s_FieldName1).Value = 'Modified item'
  ;...
  If @error <> 0 Then
    $AccessRecordPointer.CancelUpdate
  Else
    $AccessRecordPointer.Update
  EndIf
  ; DELETE RECORD ^^^^^ "Modified item"
  $AccessRecordPointer.Delete
EndIf
; ADD RECORD
$AccessRecordPointer.AddNew
$AccessRecordPointer.Fields($s_FieldName1).Value = 'New item'
$AccessRecordPointer.Fields($s_FieldName2).Value = 'New item'
;...
If @error <> 0 Then
  $AccessRecordPointer.CancelUpdate
Else
  $AccessRecordPointer.Update
EndIf
 
$AccessRecordPointer.Close
 
; RUN THE "SELECT" QUERY
$s_Query = 'SELECT * FROM ' & $s_TableName & ' WHERE ' & $s_FieldName1 & ' = "First Record"'
$AccessQueryData = $AccessRoot.OpenRecordSet($s_Query)
For $i = 1 To $AccessQueryData.Fields.Count - 1
  ; Result here
  $Result = $AccessQueryData.Fields($i - 1).Value
  MsgBox(0, 'Run the SELECT query', 'Column ' & $i & ': ' & $Result)
  If @error <> 0 Then ExitLoop
Next
 
$AccessRoot.Close
Gửi hồi đáp
 • Similar Topics
  Các hồi đáp
  Lượt xem
  Bài viết cuối