• Khung trình chiếu

Lập trình hướng đối tượng - Bài tập: Quản lí danh mục Video

Các mã nguồn được viết bằng ngôn ngữ C#
Gửi hồi đáp
Ảnh đại diện người dùng
huynhbuutam
Nhà sáng lập
Nhà sáng lập
Các bài viết: 113
Đã gia nhập lúc: T3 31 Th8, 2021 22:04
Địa điểm: Trường THCS Châu Lăng
Tên thật: Huỳnh Bửu Tâm

Lập trình hướng đối tượng - Bài tập: Quản lí danh mục Video

Bài viết bởi huynhbuutam »

Tệp Program.cs

Mã: Chọn tất cả

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
 
namespace QuanLyDanhMucVideo
{
  class Program
  {
    static void ThemDanhMucVideo(List <Products> L)
    {
      Products vd;
 
      do
      {
        Console.WriteLine("Nhap thong tin video:");
        vd = new Products();
        vd.Nhap();
        L.Add(vd);
        Console.WriteLine("Nhan phim bat ky de tiep tuc. Nhan Escape de ket thuc.");
      } while (Console.ReadKey(true).Key != ConsoleKey.Escape);
    }
 
    static void Main(string[] args)
    {
      List <Products> DS = new List<Products>();
      string keyword;
      Funcs F = new Funcs();
 
      Console.WriteLine("========== NHAP DU LIEU ==========");
      ThemDanhMucVideo(DS);
      Console.WriteLine("==================================");
      Console.WriteLine();
 
      do
      {
        Console.Write(">>> Nhap the loai phim can tim: ");
        keyword = F.ChuanHoa(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Ket qua: ");
        foreach (Products v in DS)
        {
          if (v.TheLoai == v.sTheLoai(keyword))
          {
            v.Xuat();
          }
        }
        Console.WriteLine();
      
        Console.Write(">>> Nhap ten dien vien nam chinh can tim: ");
        keyword = F.ChuanHoa(Console.ReadLine());
        foreach (Products v in DS)
        {
          if (v.TenDienVienNamChinh == keyword)
          {
            v.Xuat();
          }
        }
        Console.WriteLine();
 
        Console.Write(">>> Nhap ten dao dien can tim: ");
        keyword = F.ChuanHoa(Console.ReadLine());
        foreach (Products v in DS)
        {
          if (v.TenDaoDien == keyword)
          {
            v.Xuat();
          }
        }
        Console.WriteLine("Nhan phim bat ky de tim tiep. Nhan Escape de ket thuc.");
        Console.WriteLine();
      } while (Console.ReadKey(true).Key != ConsoleKey.Escape);
 
      Console.Write(">>> KET THUC CHUONG TRINH <<< ");
      Console.ReadLine();
    }
  }
}
Tệp Products.cs

Mã: Chọn tất cả

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
 
namespace QuanLyDanhMucVideo
{
  class Products
  {
    string TenPhim;
    public string TheLoai;
    public string TenDaoDien;
    public string TenDienVienNamChinh;
    string TenDienVienNuChinh;
    int NamSanXuat;
    string HangSanXuat;
 
    public void Nhap()
    {
      Funcs F = new Funcs();
 
      Console.Write("Ten phim: ");
      TenPhim = F.ChuanHoa(Console.ReadLine());
      Console.Write("The loai (1 - Hinh su, 2 - Tinh cam, 3 - Hai): ");
      TheLoai = sTheLoai(F.ChuanHoa(Console.ReadLine()));
      Console.Write("Ten dao dien: ");
      TenDaoDien = F.ChuanHoa(Console.ReadLine());
      Console.Write("Ten dien vien nam chinh: ");
      TenDienVienNamChinh = F.ChuanHoa(Console.ReadLine());
      Console.Write("Ten dien vien nu chinh: ");
      TenDienVienNuChinh = F.ChuanHoa(Console.ReadLine());
      Console.Write("Nam san xuat: ");
      NamSanXuat = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Hang san xuat: ");
      HangSanXuat = F.ChuanHoa(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine();
    }
 
    public void Xuat()
    {
      Console.WriteLine("Ten phim: " + TenPhim);
      Console.WriteLine("The loai: " + TheLoai);
      Console.WriteLine("Ten dao dien: " + TenDaoDien);
      Console.WriteLine("Ten dien vien nam chinh: " + TenDienVienNamChinh);
      Console.WriteLine("Ten dien vien nu chinh: " + TenDienVienNuChinh);
      Console.WriteLine("Nam san xuat: " + NamSanXuat);
      Console.WriteLine("Hang san xuat: " + HangSanXuat);
    }
 
    public string sTheLoai(string str)
    {
      switch (str)
      {
        case "1":
          return "Hinh Su";
        case "2":
          return "Tinh Cam";
        case "3":
          return "Hai";
        case "Hinh Su":
        case "Tinh Cam":
        case "Hai":
          return str;
        default:
          return "Hinh Su";
      }
    }
  }
}
Tệp Funcs.cs

Mã: Chọn tất cả

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace QuanLyDanhMucVideo
{
  class Funcs
  {
    public string ChuanHoa(string str)
    {
      string re = "";
      str = str.Trim();
 
      if (str.Length > 0)
      {
        do
        {
          str = str.Replace(" ", " ");
        }
        while (str.IndexOf(" ") != -1);
 
        string[] arr = str.Split(' ');
 
        for (int iCount = 0; iCount < arr.Length; iCount++)
        {
          arr[iCount] = arr[iCount].Substring(0, 1).ToUpper() +arr[iCount].Substring(1).ToLower();
          re = re + arr[iCount] + " ";
        }
      }
 
      return re.Trim();
    }
  }
}
Gửi hồi đáp
 • Similar Topics
  Các hồi đáp
  Lượt xem
  Bài viết cuối